Dit is de Privacyverklaring van Eindhovens Rondje. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Eindhovens Rondje persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar websites.

Eindhovens Rondje doet dit om haar klanten zo goed mogelijk te helpen en haar (commerciële) doelstellingen te bereiken. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd waarom en op welke manier Eindhovens Rondje jouw persoonsgegevens verwerkt.

Eindhovens Rondje verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens is:

Eindhovens Rondje
Kara Ernest
Frederiklaan 77
5615 CC Eindhoven
Voor vragen kun je altijd contact opnemen via of 06 51 71 70 36

Welke persoonsgegevens verwerkt Eindhovens Rondje?
Eindhovens Rondje verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van de
dienstverlening:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Postcode
• Plaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
(hierna te noemen: NAWTE) van klanten, leveranciers en relaties.

Eindhovens Rondje verwerkt deze gegevens om met haar klanten te kunnen
communiceren en haar werkzaamheden te kunnen administreren. Dit geldt tevens
voor de bedrijven waar Eindhovens Rondje mee samenwerkt (leveranciers en
relaties). Ook hiervan bewaart Eindhovens Rondje de NAWTE gegevens.

Nieuwsbrief
In de toekomst is het mogelijk dat Eindhovens Rondje je een email nieuwsbrief
stuurt. Hiervoor kan je je altijd gemakkelijk weer afmelden. Eindhovens Rondje stuurt
je maximaal 1 nieuwsbrief per maand. Het doel van het versturen van de nieuwsbrief
is je op de hoogte te houden van de activiteiten van Eindhovens Rondje en het doen
van eventuele aanbiedingen met betrekking tot de diensten van Eindhovens Rondje.

Website
Op de website maakt Eindhovens Rondje gebruik van Google Analytics tags. Zo
wordt er bijgehouden welk verkeer er op de website is, en probeert Eindhovens
Rondje de website te optimaliseren voor gebruik.

Social Media
Eindhovens Rondje is op verschillende social media aanwezig, zoals Instagram en
Facebook. Als je ervoor kiest om Eindhovens Rondje te volgen via een van deze
kanalen, of communiceert met of over Eindhovens Rondje via deze sociale media,
verwerkt Eindhovens Rondje de volgende gegevens om de inhoud van de sociale
media activiteiten voor klanten en bezoekers zoveel mogelijk optimaliseren:
• Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
• De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Eindhovens
Rondje;
• In het platform opgeslagen metadata;

Rechten van betrokkenen: inzage en correctie Onder de privacyregelgeving heb je als
persoon van wie gegevens worden verwerkt een aantal rechten, zoals het recht op
inzag en correctie. Eindhovens Rondje doet haar uiterste best om hier zo goed
mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Om van je
rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via of via 06 51 71 70 36

Je hebt het recht op:
• Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens Eindhovens
Rondje van jou verwerkt. En Eindhovens Rondje vertelt je graag meer over het hoe en
waarom ze die gegevens verwerkt.
• Rectificatie: Heb je het idee dat Eindhovens Rondje de verkeerde gegevens van jou
heeft? Laat het dan weten, dan wordt het direct gecorrigeerd.
• Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die Eindhovens Rondje van jou heeft
laten verwijderen. Het kan zijn dat die gegevens voor andere doeleinden nog wel
verwerkt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een wettelijke verplichting bestaat
om de gegevens te bewaren (Belastingdienst, etc.)
• Beperking verwerking: Heb je het idee dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig of
onjuist worden verwerkt? Dan kun je die verwerking ook laten beperken als je daar
een gegronde reden voor hebt. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt ingediend tegen de
verwerking van je gegevens door Eindhovens Rondje.
• Bezwaar (verzet): Je kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens
voor direct marketing en/of ontvangst van marketinginformatie. Dan zal Eindhovens
Rondje die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Je kunt je voor de nieuwsbrief
afmelden via de afmeldmogelijkheid in de betreffende mailing.
• Gegevensoverdraagbaarheid: Dit is het recht om je persoonsgegevens over te (laten)
dragen als de verwerking van persoonsgegevens door Eindhovens Rondje berust op
jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Mocht je hier
gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:
• Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als je
toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons
opnemen.
• Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat Eindhovens
Rondje niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we
dat natuurlijk graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het
doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Klantdata worden
verwijderd, maximaal 2 jaar na het beëindigen van de samenwerking.
Doorgifte naar landen buiten de EER Je persoonsgegevens worden alleen door
Eindhovens Rondje of door Eindhovens Rondje ingeschakelde derden opgeslagen of
verwerkt buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving
voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Verstrekking aan derden
Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van
derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners. Deze derde partijen treden hierbij
op als verwerker voor Eindhovens Rondje en Eindhovens Rondje draagt er zorg voor
dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Eindhovens
Rondje optreden als verwerker, hebben een verwerkersovereenkomst met
Eindhovens Rondje afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij alleen
persoonsgegevens verwerken in opdracht van Eindhovens Rondje. Soms is
Eindhovens Rondje wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te
verstrekken. Deze wettelijke verplichting uitgezonderd, zal Eindhovens Rondje nooit
persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Beveiliging Eindhovens Rondje neemt passende technische en organisatorische
maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking. Websites van derden Op de website van Eindhovens Rondje is een aantal
links naar websites van derden te vinden. Dit Privacy Statement is niet van toepassing
op die websites van derden. Eindhovens Rondje is niet verantwoordelijk voor de
manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je op de
desbetreffende website het privacy statement van deze organisatie lezen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Eindhovens Rondje kan de Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Daarom
adviseren wij om de Privacyverklaring van tijd tot tijd door te lezen, zodat je altijd op
de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Verklaring kun je contact opnemen
met: Eindhovens Rondje, Kara Ernest deze Privacy Verklaring is voor het laatst
gewijzigd op 01-09-2018